Connect with us

Xuất Bản

Sách góp phần phát huy trí tuệ, phẩm chất con người Việt Nam

Ngành sách đặc biệt chú trọng nội dung, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, góp phần bồi đắp, phát huy hệ giá trị của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Sach gop phan phat trien van hoa anh 1

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được khai mạc sáng 24/11 tại Hà Nội. Ngành xuất bản với sứ mệnh truyền bá tri thức, nâng cao dân trí, quảng bá văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa.

Ông Nguyễn Nguyên – Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam – nêu định hướng ngành sách trong việc tham gia phát triển văn hóa.

Vừa là phương tiện cấu thành văn hóa, vừa xây dựng truyền bá văn hóa

– Thưa ông, xuất bản có ý nghĩa như thế nào trong việc phát triển văn hóa?

– Xuất bản có nhiệm vụ tích lũy và truyền bá giá trị tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, phát triển và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và khoa học của xã hội; xây dựng đạo đức, lối sống và phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam.

Nói một cách khác, xuất bản vừa là bộ phận cấu thành của văn hóa, đồng thời cũng là phương tiện xây dựng, truyền bá và thực thi văn hóa.

– Ngành xuất bản đã có những đóng góp gì trong phát triển văn hóa?

– Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của xuất bản, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hoạt động xuất bản đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng, làm ra các công trình, tác phẩm trở thành những cuốn sách gối đầu giường của nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người dân yêu nước.

Những cuốn sách ấy vừa luận giải sâu sắc, thuyết phục nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta, vừa tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, “kháng chiến, kiến quốc”, là nguồn động viên tinh thần, cổ vũ hành động cách mạng của quần chúng nhân dân.

Sach gop phan phat trien van hoa anh 2

Ông Nguyễn Nguyên – Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam. Ảnh: Duy Anh.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, hy sinh, bám sát nhiệm vụ chính trị ở từng giai đoạn, các nhà xuất bản, những người làm công tác xuất bản đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Những tác phẩm lý luận chính trị, văn hóa của các nhà xuất bản trong thời kỳ này đã khơi dậy lòng yêu nước và sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất và chiến đấu anh dũng, quật cường, lập nên những chiến công hiển hách của dân tộc, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng Mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

– Những năm gần đây, ngành xuất bản có thành tựu gì để vừa tham gia phát triển văn hóa, vừa truyền bá văn hóa?

– Bước vào thời kỳ đổi mới, hoạt động xuất bản đã có nhiều chuyển biến tích cực, với bước phát triển cả về chất và lượng, giữ được định hướng chính trị, thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản có nhiều đổi mới, kịp thời khắc phục một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn hoạt động xuất bản.

Tính đến hết năm 2019, năng lực của ngành đạt 4,6 bản sách/người/năm, tăng gần bốn lần so với những năm đầu đổi mới (1986-1987) và tăng khoảng hai lần so với 2004 (năm ban hành Chỉ thị 42 về Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản – văn bản chỉ đạo có ý nghĩa to lớn, khẳng định rõ vị trí, vai trò và định hướng phát triển của hoạt động xuất bản).

Năm 2020 và 2021, dù chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, hoạt động xuất bản tiếp tục có bước phát triển quan trọng, có nhiều công trình giá trị cao, đi vào đời sống xã hội.

Thành công của 13 Giải thưởng sách Việt Nam và bốn lần Giải thưởng Sách quốc gia trong những năm qua, đưa Giải thưởng Sách quốc gia trở thành một trong những sự kiện văn hóa quan trọng, thu hút sự quan tâm của cả xã hội, là minh chứng tiêu biểu cho nỗ lực, cố gắng của những người làm công tác xuất bản.

Nâng cao chất lượng sách, phát huy hệ giá trị con người Việt

– Ngành xuất bản sẽ làm gì để tiếp tục tham gia sâu hơn vào phát triển văn hóa, đặc biệt thực hiện mục tiêu “Hiện thực hóa các hệ giá trị của con người Việt Nam trong thời đại mới”?

– Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục xác định quan điểm chỉ đạo “Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên…”.

Định hướng phát triển đất nước 2021-2030: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” và “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”.

Đối với hoạt động báo chí, xuất bản, truyền thông, Văn kiện nêu rõ: “Khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị và thành tựu mới của văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới. Gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch, đưa du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời bảo vệ, gìn giữ tài nguyên văn hóa cho các thế hệ mai sau. Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Hoạt động xuất bản giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại; góp phần xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Ông Nguyễn Nguyên

Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị – xã hội, thuần phong mỹ tục”.

Đồng thời, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa”.

Đây là nội dung quan trọng, vừa mang tính định hướng, vừa để khẳng định vai trò của hoạt động xuất bản trong phát triển các lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa.

Qua đó, hoạt động xuất bản giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại; góp phần xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tạo động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên, toàn ngành xuất bản cần triển khai đồng bộ các giải pháp phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế, từ hoàn thiện cơ chế chính sách đến tăng cường năng lực, tiềm lực của đơn vị xuất bản, phát triển các thiết chế văn hóa đọc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành…

Đặc biệt, toàn ngành nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, xuất bản nhiều công trình, tác phẩm giá trị, có sức lan tỏa nhằm góp phần xây dựng và phát huy tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển xuất bản thành ngành kinh tế – công nghệ phát triển toàn diện, vững chắc, hội nhập quốc tế.

Nguồn: https://zingnews.vn/sach-gop-phan-phat-huy-tri-tue-pham-chat-con-nguoi-viet-nam-post1279433.html

Xuất Bản

Đem kiến thức khoa học chính xác đến bạn đọc

Khi làm sách khoa học, các nhà xuất bản, công ty phát hành đã mời chuyên gia cộng tác, thực hiện biên tập chỉn chu nhằm đưa tri thức chính xác, cập nhật tới bạn đọc.

Sách khoa học đang có xu hướng phát triển, thị trường ngày một đa dạng. Đây là dòng sách đặc thù, trong đó có nhiều cuốn cung cấp tri thức ở một lĩnh vực chuyên biệt. Bên cạnh đội ngũ nhân viên nhà xuất bản, công ty sách, tham gia làm sách khoa học thường có thêm chuyên gia ở các lĩnh vực riêng biệt.

Xuat ban sach khoa hoc anh 1

Sách Khoa học thuộc bộ Khái lược những tư tưởng lớn. Ảnh: Đông A.

Mời chuyên gia biên dịch, hiệu đính

Về công tác thực hiện sách, bà Vũ Thu Hằng – Phó phòng sách Phi hư cấu Công ty Nhã Nam – nhận định dòng sách khoa học thường thức đang được triển khai thuận lợi hơn ở các khâu, từ lực lượng dịch giả nhiều hơn, biên tập nhanh hơn đến lượng độc giả đông đảo hơn. Trong khi đó, sách khoa học chuyên ngành, sách kinh điển có những khó khăn đặc thù như khó tìm kiếm dịch giả, kén độc giả.

Bà Lê Bích Ngọc – Giám đốc ETS – cho biết để được cầm trên tay một ấn phẩm, đưa ấn phẩm đó đến với độc giả, người làm sách phải trải qua nhiều khâu từ thẩm định về nội dung dịch kỹ lưỡng đến đảm bảo chất lượng ở khâu in ấn.

“Có những ấn phẩm, chúng tôi phải tham gia đấu giá khá cam go mới ký được hợp đồng mua/bán bản quyền”, bà Ngọc cho biết.

Bà Trần Hoài Thu – biên tập viên Công ty Sách Đông A – nêu khi làm sách khoa học phải đảm bảo đem đến nguồn thông tin chính xác cho độc giả: “Chúng tôi luôn ý thức được rằng chỉ một thông tin sai sót, in ra hàng nghìn bản đến bạn đọc, hậu quả sẽ tai hại. Vì thế, đội ngũ biên tập luôn cố gắng tra cứu, tìm hiểu, đối chiếu, kiểm tra cẩn thận những thông tin trong sách khoa học”.

Các đơn vị xuất bản, công ty sách cũng mời chuyên gia biên dịch, hiệu đính để giảm thiểu sai sót. “Đối với người làm sách, đặc biệt sách khoa học, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện từng ngày và không ngừng học hỏi để trau dồi kiến thức”, bà Thu – biên tập viên Công ty Đông A – nói.

Xuat ban sach khoa hoc anh 2

Sách Theo dòng lịch sử khoa học. Ảnh: Nhã Nam.

Tìm vị trí xứng đáng cho dòng sách khoa học

Nhận định về thị trường sách, bà Lê Bích Ngọc – Giám đốc ETS – nói ngày nay, nhiều bậc phụ huynh và độc giả đã lựa chọn sách để làm quà tặng trong các dịp sinh nhật, ngày lễ… Điều này cho thấy tín hiệu đáng mừng vì người Việt Nam đang dần quan tâm hơn đến văn hóa đọc; đặc biệt ở lứa tuổi mầm non và nhi đồng đã có những chuyển biến khá rõ rệt.

Tuy vậy, sách khoa học có hàm lượng kiến thức nhiều và khó, nên nếu không được trình bày bằng hình ảnh bắt mắt, cách sắp xếp nội dung khó tra cứu thì chưa thể hấp dẫn được độc giả, đặc biệt bạn đọc nhỏ tuổi.

Cùng chung nhận định, đại diện Đông A cho rằng nếu so sánh với sách văn học, kỹ năng, số lượng và tốc độ tiêu thụ sách khoa học vẫn làm chạnh lòng người làm sách.

Đó là lý do khiến những bộ sách khoa học có nhiều minh họa đẹp, trình bày trực quan như bộ Bách khoa thư của ETS, bộ Khái lược những tư tưởng lớn của Đông A được nhiều độc giả đón nhận.

Gặp khó khăn và thách thức, các đơn vị xuất bản vẫn triển khai các dòng sách làm phong phú thị trường sách khoa học.

Bà Vũ Thu Hằng – Phó phòng sách Phi hư cấu Nhã Nam – dẫn lời một dịch giả để nói về hành trình làm sách khoa học: “Đường xa, gánh nặng, trời chiều, bạn ít”.

Điều đó không làm nản lòng những người làm sách. Đại diện Nhã Nam chia sẻ: “Chúng tôi vẫn triển khai sách khoa học và hy vọng mình đang làm một điều gì đó có ích cho nền học thuật nước nhà. Cùng nhiều đơn vị xuất bản khác, chúng tôi có lẽ chỉ đang lát những viên gạch đầu tiên, nhưng phải có những viên gạch này, các thế hệ tiếp sau mới có thể xây tiếp, và biết đâu có thể dựng nên một công trình vĩ đại”.

Đại diện Đông A chia sẻ trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, kiến thức về khoa học, kỹ thuật sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hội nhập với thế giới.

“Bởi vậy, những người làm sách khoa học biết mình đang đi trên một con đường đầy thử thách vẫn luôn cố gắng chăm chút, hoàn thiện cho những đứa con tinh thần của mình, chờ một ngày dòng sách khoa học có chỗ đứng xứng đáng trên thị trường sách Việt Nam”, bà Thu nói.

Nguồn: https://zingnews.vn/dem-kien-thuc-khoa-hoc-chinh-xac-den-ban-doc-post1281037.html

Tiếp tục đọc

Xuất Bản

Waka và zGroup nói gì khi bị tố vi phạm bản quyền sách?

Tác phẩm của Nguyễn Quốc Vương do zGroup phát hành sách giấy rồi nhượng quyền ebook cho Waka. Tác giả nói rằng ông không hề biết phiên bản ebook đã được khai thác.

Gần đây, có câu chuyện bản quyền bản quyền cuốn Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường, chúng tôi đã tìm hiểu thông tin từ các bên liên quan.

Cụ thể, tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương phản ánh cuốn sách của mình bị xâm phạm bản quyền.

Trước đó, ngày 15/12/2016, ông Nguyễn Quốc Vương và nhãn sách Bão thuộc Công ty Cổ phần zGroup (zGroup) ký kết “Hợp đồng sử dụng tác phẩm” nhằm khai thác tác phẩm Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường. Thời hạn hợp đồng là ba năm (đến ngày 15/12/2019).

Giữa tháng 11/2021, ông Vương thấy ebook Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường được khai thác trên nền tảng Waka, một ứng dụng của Công ty Cổ phần Waka. Phiên bản ebook tác phẩm được khai thác từ ngày 16/10/2018. Tác giả cho biết ông liên hệ thì được Waka trả lời rằng họ mua bản quyền ebook từ zGroup.

Hôm 30/11, Waka và zGroup có buổi làm việc và ra thông cáo chung về việc phát hành ebook Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường của tác giả Nguyễn Quốc Vương trên dịch vụ Waka.

Ban quyen sach anh 1

Phần giới thiệu ebook Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường trên Waka.

Phản ánh của tác giả Nguyễn Quốc Vương

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Quốc Vương nói hai bên (zGroup và Waka) ký kết, bán cuốn sách với nhau mà không hề thông báo cho tác giả. “Tôi không đồng ý với việc làm vừa không hợp đạo lý vừa không hợp pháp như vậy”, ông Vương nêu quan điểm.

Tác giả cuốn sách khẳng định zGroup đã sai khi đem ebook bán cho Waka mà không thông báo cho ông. Hợp đồng của ông và zGroup đã hết nhưng đơn vị này tiếp tục bán cho Waka mà không hề báo hay trả tác quyền.

Với Waka, ông Nguyễn Quốc Vương cho rằng: “Ở góc độ người kinh doanh văn hóa, khi anh kinh doanh một sản phẩm văn hóa mà bị chính khổ chủ lên tiếng, việc đầu tiên anh phải nhận sai ở chỗ đã sơ suất, sau đó mới tính các phương án khác. Nhưng họ không hề nhận. Đối với tôi, là một tác giả, tôi không chấp nhận chuyện đó”.

Khi được hỏi về phương án xử lý, ông Vương nêu quan điểm “hai bên hãy nhận sai, nói chuyện với tôi và khắc phục hậu quả”. “Nếu xâm phạm rồi thì cái gì của tôi hãy trả lại cho tôi và xin lỗi công khai”, ông Vương nói.

Theo tác giả này, ông lên tiếng mạnh mẽ một phần vì quyền lợi của mình, phần nữa vì quyền lợi của các tác giả khác. “Tôi nghĩ tất cả nên tổng rà soát để chấm dứt tình trạng bên trung gian bán tác quyền mà tác giả không biết”, ông Vương nói.

Waka và zGroup nhận sơ sót

Trong thông cáo chung đưa ra hôm 30/11, Waka và zGroup nêu quá trình khai thác ebook Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường.

Ngày 1/7/2016, Waka và zGroup ký hợp đồng, trong đó zGroup cung cấp và đảm bảo Waka được quyền khai thác các tác phẩm trong hai năm kể từ ngày tác phẩm lên dịch vụ Waka và gia hạn một năm nếu trước khi hết hạn ba tháng zGroup không thông báo cho Waka chấm dứt khai thác. Waka nhận file sách ngày 6/10/2018 và đưa lên dịch vụ khai thác trước ngày 16/10/2018.

Ngày 1/7/2019, zGroup và Waka ký phụ lục để gia hạn hợp đồng đến hết ngày 1/7/2023.

Thông cáo chung giữa Waka và zGroup nêu hướng giải quyết, trong đó có ba điểm chính.

Thứ nhất, về quyền khai thác tác phẩm Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường, zGroup khẳng định “có quyền khai thác theo hợp đồng đã ký với tác giả”.

zGroup xác nhận chỉ có quyền khai thác tác phẩm trong thời hạn 15/12/2016-15/12/2019. zGroup thừa nhận tại thời điểm hết hạn khai thác tác phẩm (ngày 15/12/2019), đơn vị này cần phải thông báo cho Waka chấm dứt khai thác thác phẩm. Tuy nhiên, zGroup đã không theo dõi thực hiện thông báo dẫn đến việc Waka tiếp tục khai thác và gây ảnh hưởng quyền lợi của ông Nguyễn Quốc Vương.

Thứ hai, về đối soát thanh toán, zGroup và Waka hợp tác theo hình thức chia sẻ doanh thu và Waka cam kết cho zGroup một mức doanh thu tối thiểu theo năm. Trong khoảng thời gian hợp tác giữa hai bên, tổng doanh thu thực tế phát sinh hàng năm không vượt qua mức doanh thu tối thiểu nên Waka không có nghĩa vụ thanh toán thêm cho zGroup.

Thứ ba, zGroup và Waka nêu hướng giải quyết sự việc. Trong đó, trách nhiệm của zGroup là cung cấp số liệu chi tiết doanh thu phát sinh cho tác giả Nguyễn Quốc Vương cũng như thực hiện việc chi trả cho ông Vương 20% doanh thu phát sinh từ ngày 16/10/2018 đến hết ngày 15/12/2019 khi tác phẩm được khai thác trên Waka.

Ngoài ra, zGroup cũng nhận trách nhiệm nếu tác giả Nguyễn Quốc Vương đưa thêm các yêu cầu bồi thường thiệt hại hợp lý khác liên quan quyền tác giả của mình đối với zGroup, đơn vị này sẽ đền bù cho ông Vương.

zGroup cũng nhận trách nhiệm bồi thường cho Waka toàn bộ chi phí mà Waka sẽ phải đền bù cho ông Nguyễn Quốc Vương, nếu tác giả này yêu cầu.

Trách nhiệm của Waka là thực hiện chi trả toàn bộ doanh thu phát sinh của tác phẩm mà Waka nhận được từ ngày 15/12/2019 đến hết ngày 17/11/2021.

Nếu ông Nguyễn Quốc Vương có đưa thêm các yêu cầu bồi thường thiệt hại hợp lý khác liên quan quyền tác giả của mình với Waka, đơn vị này sẽ thực hiện đền bù cho ông Vương, zGroup có trách nhiệm bồi thường tương ứng cho Waka một cách thỏa đáng.

Thông cáo cũng viết: “Trong vụ việc lần này, zGroup và Waka hoàn toàn không có ý định cố tình khai thác trái phép tác phẩm, tuy nhiên cả hai bên đều đã có những sơ sót trong quá trình kiểm tra thông tin, theo dõi và thực hiện dẫn tới việc vô ý gây ảnh hưởng đến quyền lợi của tác giả”.

Hai đơn vị khẳng định “sẵn sàng chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật”.

Ban quyen sach anh 2

Sách giấy Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường. Ảnh: Bão.

Đề xuất gặp các bên để giải quyết

Bà Dương Như Quỳnh – Phó giám đốc Công ty zGroup – nói theo khoản 1 điều 1 hợp đồng ký giữa zGroup và tác giả Nguyễn Quốc Vương, ở thời điểm trao quyền cho Waka kinh doanh ebook, zGroup hoàn toàn có quyền và cơ sở pháp lý để ký kết với Waka. Nhưng zGroup đã có thiếu sót.

Đại diện zGroup “gửi lời xin lỗi chân thành đến tác giả Nguyễn Quốc Vương” vì thiếu sót trong công tác quản lý. Cụ thể, zGroup nhận có thiếu sót khi hợp đồng của mình với tác giả đã hết hạn ngày 15/12/2019 mà không có động thái yêu cầu Waka chấm dứt kinh doanh ebook. “zGroup đã không theo dõi và thực hiện việc bảo vệ quyền tác giả”, bà Quỳnh nói.

zGroup khẳng định đơn vị này hoàn toàn không cố ý chiếm đoạt tác phẩm. Nguyên nhân dẫn tới sự việc là zGroup ngừng khai thác mảng văn học Việt Nam từ năm 2019, dẫn tới khuyết thiếu nhân sự theo dõi.

“Chúng tôi nhắc đến vấn đề này không phải để chối bỏ trách nhiệm, mà thể hiện những sai sót trên hoàn toàn không phải cố ý”, đại diện zGroup chia sẻ.

“Qua sự việc, chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm. Dù không trực tiếp làm ebook nữa, chúng tôi vẫn cho rằng ebook là lĩnh vực quan trọng trong xuất bản thời gian tới. Bởi vậy, nếu các đối tác muốn làm ebook từ sách giấy, chúng tôi sẽ hỗ trợ để các bên làm việc trực tiếp với tác giả”, bà Quỳnh cho hay.

Trả lời Zing, ông Đinh Quang Hoàng – Giám đốc Waka – cho rằng việc zGroup vẫn ký kết gia hạn phụ lục khai thác cho Waka trong khi họ hết quyền khai thác đã khiến Waka vô tình xâm phạm tác quyền của tác giả.

“Dù là vô ý xâm phạm, Waka cũng sẽ không chối bỏ trách nhiệm. Do đó, đứng từ góc độ này, Waka sẽ chịu mọi trách nhiệm của mình với những tổn hại lợi ích liên quan tác quyền của tác giả”, ông Hoàng nói hướng giải quyết.

Đại diện nền tảng xuất bản Waka cũng nó sẽ căn cứ nội dung trao đổi vào buổi làm việc giữa các bên để đưa ra thông tin chính thức tiếp theo. “Tôi mong muốn buổi làm việc giữa các bên được diễn ra càng sớm càng tốt”, ông Hoàng nói.

Sự việc khai thác ebook Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường đặt ra vấn đề bản quyền trong khai thác tác phẩm qua trung gian. Đề xuất các bên làm việc cùng nhau để giải quyết sự việc thỏa đáng trên cơ sở tôn trọng bản quyền, tôn trọng quyền tác giả.

Sau khi hết hạn hợp đồng với zGroup, tác giả Nguyễn Quốc Vương đã ký hợp đồng chuyển nhượng bản quyền sách Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường với Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam vào tháng 3/2021. Cuốn sách đang được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam sản xuất, sẽ phát hành trong thời gian tới.

Nguồn: https://zingnews.vn/waka-va-zgroup-noi-gi-khi-bi-to-vi-pham-ban-quyen-sach-post1280768.html

Tiếp tục đọc

Xuất Bản

Khuyến khích doanh nhân viết sách để lan tỏa kinh nghiệm, kiến thức

Tại buổi khai mạc tuần lễ “Doanh nhân và Sách” 2021 sáng 1/12, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Phát triển Sách doanh nhân, chia sẻ về phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp.

Cách đây một năm, báo Doanh Nhân Sài Gòn, nay là tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, khởi xướng và chủ trì phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam – Văn phòng phía Nam, Công ty Đường sách TP.HCM tổ chức tuần lễ “Doanh nhân và Sách”.

Đây được xem như sự kiện văn hóa lớn của cộng đồng doanh nhân TP.HCM và cả nước nhằm cổ vũ cho văn hóa đọc và viết sách, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trí – tâm – tài – tín. Cũng từ đây, Hội đồng Phát triển Sách doanh nhân được tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn thành lập.

Hội đồng Phát triển Sách doanh nhân hoạt động theo nguyên tắc kiêm nhiệm, tự nguyện, trách nhiệm và hợp tác của các doanh nhân tâm huyết với sách và vì mục tiêu khuyến đọc và khuyến viết trong lực lượng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Phat trien van hoa doc trong doanh nghiep anh 1

Ông Lê Viết Hải phát biểu trong buổi khai mạc tuần lễ “Doanh nhân và Sách” sáng ngày 1/12. Ảnh: Chí Hùng.

Các hoạt động của hội đồng góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của đội ngũ doanh nhân Việt Nam và giúp doanh nhân lưu lại nhiều quyển sách có giá trị cho các thế hệ doanh nhân tương lai. Đồng thời, những cuốn sách do doanh nhân viết sẽ là nguồn tư liệu bổ sung cho Tủ sách Doanh nhân Việt NamThư viện Lịch sử Doanh nhân của tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn.

Sách chính là kho tàng tri thức của nhân loại. Thông qua việc đọc sách, chúng ta tiếp cận được với kho tàng tri thức đó ở mọi lĩnh vực của đời sống, giúp trau dồi kiến thức về chuyên môn, đồng thời cũng giúp tâm hồn của mỗi chúng ta trở nên phong phú hơn.

Trong thời đại ngày nay, nhịp sống ngày càng nhanh theo sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin. Cũng từ đó, thói quen đọc sách dần mai một, dù việc đọc sách ngày nay đa dạng hơn xưa.

Nhiều thể loại mới như sách điện tử, sách nói hoặc sách video ra đời để đáp ứng sự thay đổi. Nhưng đa số người đọc chỉ lướt nhanh trên mạng chứ ít ai dành nhiều thời gian đọc và đem sách gối đầu giường như những thế hệ trước.

Việc lướt mạng không thể thay thế cho đọc sách, bởi sách thể hiện giá trị tư tưởng thông qua ngôn ngữ được sắp xếp có hệ thống, nghệ thuật. Nhiều khi người đọc cần phải nghiền ngẫm từng trang sách mới hiểu hết ý nghĩa sâu xa của tác giả và biến những tư tưởng đó thành nhận thức của chính mình.

Dù những thế hệ mới có làm thêm cuộc cách mạng công nghiệp 5.0 hay 10.0 đi nữa, những trang sách muôn thuở vẫn giữ nguyên giá trị vô song của nó, vì đó chính là nơi tích trữ túi khôn quý báu nhất của loài người.

Vì vậy, việc khuyến khích và cổ vũ thói quen đọc sách trong cộng đồng, doanh nghiệp, đặc biệt là giới doanh nhân và giới trẻ, là rất quan trọng. Đây chính là lực lượng đóng góp vào sự phát triển kinh tế dựa trên tri thức. Đây cũng là sứ mệnh mà Hội đồng Phát triển Sách doanh nhân mong muốn và quyết tâm thực hiện.

Cùng việc khuyến khích đọc sách, hội có thêm sứ mệnh khuyến khích và hỗ trợ doanh nhân viết sách để lan tỏa và để lại cho hậu thế kiến thức, kinh nghiệm của mình.

Mỗi doanh nhân thành đạt, trong suốt hành trình của mình, đều từng đối diện nhiều thử thách, trải qua những ngày gian khó và không ít lần thất bại. Họ chính là “pho tư liệu sống quý báu” trong kinh doanh.

Những kiến thức, kinh nghiệm được doanh nhân đúc kết từ thực tiễn và chia sẻ thông qua các trang sách sẽ giúp thế hệ trẻ có thể tiếp cận những bài học thành công trong việc lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và không lập lại thất bại của người đi trước.

Từ kinh nghiệm do doanh nhân chia sẻ qua sách, giới trẻ tìm ra hướng đi đúng và phù hợp mình trên hành trình khởi nghiệp, chinh phục mục tiêu kinh doanh mới.

Đó cũng là trọng tâm mà Hội đồng Phát triển Sách doanh nhân kỳ vọng: Lan tỏa tinh thần chia sẻ tri thức thông qua việc viết sách của giới doanh nhân để lưu truyền cho các thế hệ tương lai.

Thời gian qua, Hội đồng Phát triển Sách doanh nhân và tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn đã xây dựng nhiều chương trình và đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó có bình chọn “Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp” trong khuôn khổ tuần lễ “Doanh nhân và Sách” năm nay.

Những tựa sách được lựa ra trên cơ sở 2 bộ lọc, từ chính các đơn vị xuất bản, phát hành và tiếp đó là sự đánh giá công tâm của Hội đồng Phát triển Sách doanh nhân. Điều này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thay vì phải tìm kiếm để bổ sung đầu sách vào tủ sách của mình, chỉ cần tham khảo các tựa sách đã đề cử.

Sắp tới, ban tổ chức sẽ xúc tiến thương mại tủ sách này với sự đồng hành của các đơn vị xuất bản, phát hành với mức chiết khấu lên tới 25%.

Cũng trong thời gian tới, cùng tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Hội đồng Phát triển Sách doanh nhân sẽ triển khai Tủ sách Doanh nhân Việt Nam. Đây sẽ là nơi lưu giữ, khai thác và sử dụng sách do doanh nhân Việt Nam viết hoặc sách viết về doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới; bên cạnh xây dựng tủ sách truyền thống, tiến đến tủ sách điện tử.

Nguồn: https://zingnews.vn/khuyen-khich-doanh-nhan-viet-sach-de-lan-toa-kinh-nghiem-kien-thuc-post1280805.html

Tiếp tục đọc

Xuất Bản

Khai mạc tuần lễ ‘Doanh nhân và Sách’ 2021

Sáng 1/12, tuần lễ “Doanh nhân và Sách” với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp” diễn ra tại Đường sách TP.HCM.

Tuan le doanh nhan va sach anh 1

Tuần lễ “Doanh nhân và Sách” lần thứ hai do Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam – Văn phòng đại diện phía Nam, Công ty Đường sách TP.HCM tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến (qua nền tảng Zoom).

Tuan le doanh nhan va sach anh 2

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Phát triển Sách doanh nhân, chia sẻ: “Tuần lễ ‘Doanh nhân và Sách’ được xem như sự kiện văn hóa lớn của cộng đồng doanh nhân TP.HCM và cả nước, nhằm cổ vũ cho văn hóa đọc và viết sách, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trí – tâm – tài – tín”.

Tuan le doanh nhan va sach anh 3

Trong khuôn khổ tuần lễ năm nay, Ban tổ chức triển khai bình chọn “Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp” thuộc 8 nhóm chủ đề. Trong đó, các tác phẩm do doanh nhân Việt viết nhận được sự quan tâm rất lớn từ độc giả.

Tuan le doanh nhan va sach anh 4

“Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp” được triển lãm xuyên suốt trong thời gian diễn ra tuần lễ “Doanh nhân và Sách”. Sau thời gian này, danh mục sách sẽ được Đường sách TP.HCM phối hợp Sbooks trưng bày tại đây để bạn đọc và các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu.

Tuan le doanh nhan va sach anh 5

Ông Nguyễn Anh Dũng, nhà sáng lập Sbooks, cho hay: “Là đơn vị phát hành đồng hành của Hội đồng Phát triển Sách doanh nhân, Sbooks sẽ cùng các nhà xuất bản phát hành danh mục sách theo dạng combo đủ 100 cuốn. Đồng thời, chúng tôi cũng đẩy mạnh giới thiệu danh mục đến rộng rãi doanh nghiệp, hội doanh nhân trên toàn quốc”.

Tuan le doanh nhan va sach anh 6

Tại lễ khai mạc sáng nay, Ban tổ chức tuần lễ “Doanh nhân và Sách” cũng công bố và trao giải cho “Top 10 quyển sách đáng đọc” năm 2021. Đây là kết quả từ 11.000 lượt bình chọn với kết quả là 20% thuộc về sách do doanh nhân Việt viết.

Tuan le doanh nhan va sach anh 7

Mở cửa tương lai do Nguyễn Phi Vân chấp bút trở thành tác phẩm do doanh nhân Việt viết được yêu thích nhất. Trao đổi với Zing, bà Nguyễn Phi Vân nói: “Đây đã là cuốn sách thứ 9 của tôi và rất vui khi được độc giả quan tâm đón nhận. Tôi nghĩ không chỉ riêng mình mà các doanh nhân Việt Nam khác cũng có nhiều câu chuyện, trải nghiệm, bài học quý giá để kể và chia sẻ với công chúng”.

Tuan le doanh nhan va sach anh 8

Trong thời gian diễn ra tuần lễ “Doanh nhân và Sách” 2021, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn sẽ xây dựng và ra mắt Tủ sách doanh nhân Việt Nam. Tủ sách này sẽ là nơi lưu trữ, khai thác và sử dụng sách do doanh nhân Việt Nam viết hoặc sách viết về doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới. Bên cạnh sách giấy, Doanh Nhân Sài Gòn dự định tiếp tục xây dựng tủ sách điện tử để đến với công chúng thuận tiện hơn.

Tuan le doanh nhan va sach anh 9

Năm nay, tuần lễ “Doanh nhân và Sách” thu hút 23 đơn vị xuất bản, công ty phát hành tham dự, tăng gấp đôi so với năm trước. Trong giai đoạn diễn ra tuần lễ 1-7/12, các đơn vị phát hành, nhà sách sẽ giảm giá trực tiếp từ 20-35% nhằm khuyến khích và cổ vũ tinh thần đọc sách trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp.

Nguồn: https://zingnews.vn/khai-mac-tuan-le-doanh-nhan-va-sach-2021-post1280795.html

Tiếp tục đọc

Xuất Bản

Những điểm mới về an ninh quốc gia

Đại tướng Tô Lâm nói sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” là công trình ý nghĩa, góp phần tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chiều 30/11, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Sach ve an ninh quoc gia anh 1

Đại tướng Tô Lâm (thứ hai từ trái qua) tại lễ giới thiệu sách. Ảnh: Nguyễn Điệp.

Nhận thức mới về an ninh quốc gia

Tham dự lễ giới thiệu sách, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói cuốn sách và việc giới thiệu ấn phẩm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại tướng Tô Lâm cho biết với tầm nhìn chiến lược, những quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Đại hội XIII về bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng hoàn thiện, nhiều điểm mới quan trọng, thể hiện sự phát triển không ngừng trong nhận thức, tư duy của Đảng, phù hợp quy luật khách quan và thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Công an bày tỏ mong muốn có thêm nhiều sách về bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, ủng hộ giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân; sự phối hợp thường xuyên hiệu quả của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để ngày càng có thêm nhiều đầu sách, tài liệu phục vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

GS.TS Phùng Hữu Phú – Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương – thông tin sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có nội dung sâu sắc, toàn diện.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho rằng cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

“Đây là tác phẩm quý, có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ của Đảng ta. Sự ra đời của sách là sự kiện ý nghĩa. Tác phẩm bàn về một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, cụ thể hóa tư tưởng Đại hội Đảng XIII”, GS.TS Phùng Hữu Phú nói.

Sach ve an ninh quoc gia anh 2

Sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Y.N.

Tài liệu học tập, tham khảo hữu ích

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tại phần thứ nhất “Bối cảnh mới và khái quát những điểm mới trong nhận thức, tư duy về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia”, từ nhận định bối cảnh quốc tế và phân tích bối cảnh trong nước sau 35 năm đổi mới, Đảng ta đã có nhận thức, tư duy toàn diện, sâu sắc hơn về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, thể hiện tập trung ở 9 điểm.

Trên cơ sở tổng hợp và chắt lọc 9 điểm mới, phần thứ hai của cuốn sách dành dung lượng để giới thiệu 5 điểm mới nổi bật.

Điều này cũng phản ánh quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong các chiến lược quốc gia gần đây và sâu xa hơn là bản chất nhân văn của chế độ ta. Cuốn sách khẳng định Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia thực chất là bảo vệ an ninh con người và xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn – Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật – nói cuốn sách sẽ là tài liệu học tập, nghiên cứu quan trọng trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thời gian tới.

Nguồn: https://zingnews.vn/nhung-diem-moi-ve-an-ninh-quoc-gia-post1280707.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng