Connect with us

Xuất Bản

Báo chí với sứ mệnh khơi dậy, định hướng dòng chảy văn hóa tích cực

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng người làm báo không chỉ có trách nhiệm tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đó mà phải phấn đấu xây dựng và thực thi.

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, có bài viết đề cập những vấn đề quan trọng của công tác báo chí. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Truyền thống và sứ mệnh vẻ vang

Nền báo chí cách mạng Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện, đã trải qua thời gian gần một thế kỷ.

Trong suốt chặng đường vẻ vang đó, thấm nhuần sâu sắc quan điểm báo chí cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ người làm báo đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt sứ mệnh vẻ vang của mình, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước.

Báo chí cách mạng Việt Nam cần không ngừng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang là thông tin, định hướng kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, những năm qua, hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khởi sắc, phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương tiện kỹ thuật, công nghệ làm báo trong thời đại “số hóa”, nhờ vậy tính hiệu quả trong tuyên truyền được nâng cao, tác động tích cực đến sự phát triển của đời sống xã hội; khẳng định rõ nét hơn vị trí, vai trò đặc biệt của báo chí cách mạng trong đời sống xã hội.

Bên cạnh những thành tựu rất quan trọng nêu trên, hoạt động báo chí vẫn còn những bất cập, hạn chế như Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Hệ thống thông tin đại chúng còn nhiều hạn chế; một số cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ và có biểu hiện thương mại hóa; quản lý mạng xã hội còn bất cập”. Những hạn chế này đã và đang làm tổn hại đến uy tín, danh dự của người làm báo chân chính, cản trở sự phát triển bền vững của báo chí cách mạng Việt Nam.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với niềm tự hào “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” (1), chúng ta cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức: Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, mau lẹ và khó lường.

Ở trong nước, kinh tế – xã hội phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đất nước. Đời sống văn hóa xã hội còn những biểu hiện thiếu lành mạnh. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, tha hóa về lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chậm được ngăn chặn, đẩy lùi.

Trên môi trường số và xã hội số, vẫn còn không ít những thông tin tiêu cực, sai sự thật, xấu độc, phản ánh không đúng bản chất hiện thực đất nước ta. Các thế lực phản động, thù địch lợi dụng Internet, mạng xã hội để lan truyền các thông tin tiêu cực, xấu độc, xuyên tạc, kích động hòng chống phá về chính trị, tư tưởng, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trước tình hình đó, báo chí cách mạng Việt Nam cần không ngừng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang là thông tin, định hướng kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh, biểu dương khí thế của các tầng lớp nhân dân ta đang đồng tâm, hiệp lực xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

ong Nguyen Trong Nghia anh 1

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Việt Linh.

Xây dựng văn hóa báo chí cách mạng

Dân tộc Việt Nam có một truyền thống văn hóa rất đáng tự hào, đậm đà bản sắc, giàu tính nhân văn. Truyền thống ấy đã hun đúc nên những phẩm chất cao quý của con người Việt Nam.

Đảng, Nhà nước ta xác định trọng tâm của xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người Việt Nam có thế giới quan khoa học, có nhân cách, lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”.

Là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, những người làm báo không chỉ có trách nhiệm tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đó mà tự thân phải phấn đấu là những người xây dựng và thực thi.

Do vậy, trong từng bài báo, trên mỗi chuyên mục, mỗi nhà báo cần có nhiệm vụ gìn giữ bản sắc văn hóa, thắp lên ngọn lửa tri thức. Mỗi sản phẩm báo chí phải thấm đẫm tính nhân văn, lắng đọng giá trị văn hóa dân tộc, đủ sức lay động lòng người, góp phần bồi đắp ý chí, nhuệ khí cách mạng và khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của các tầng lớp nhân dân ta.

Văn hóa của người làm báo nói một cách giản dị là hướng tới 4 chữ “TÂM SÁNG, BÚT SẮC”. “Tâm sáng” là phẩm chất quan trọng hàng đầu, phản ánh cái đức của người làm báo. Chỉ khi nhà báo có tâm sáng thì mỗi tác phẩm báo chí của họ mới thật sự có ích cho xã hội. Chỉ khi có tâm sáng, bài viết của nhà báo mới bảo đảm tính trung thực, chính xác, giàu tính chiến đấu, làm tròn sứ mệnh “phò chính, trừ tà” với tinh thần xây dựng; đấu tranh với cái xấu phải luôn song hành bảo vệ cái đúng, khơi dậy điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Khi nhà báo suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, khi tâm không còn sáng, sẽ vô cùng nguy hại, không chỉ cho tờ báo, mà cho cả xã hội, thậm chí còn ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cùng với những giá trị đạo đức, nhà báo cách mạng, phải có “bút sắc”, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, cơ sở quan trọng để tạo nên những tác phẩm mang tính chiến đấu, tính hấp dẫn, tính thuyết phục.

Trên mỗi chuyên mục, mỗi nhà báo cần có nhiệm vụ gìn giữ bản sắc văn hóa, thắp lên ngọn lửa tri thức.

Mỗi tác phẩm báo chí đòi hỏi phải hội tụ đủ yếu tố nhân văn và hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó, mỗi nhà báo phải chịu khó rèn giũa kỹ năng, “mài sắc ngọn bút” với sự đam mê nghề nghiệp, nêu cao tinh thần sáng tạo, cầu thị, học hỏi, nhất là thường xuyên nghiên cứu học tập phong cách viết báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người làm báo phải bám sát thực tiễn cuộc sống, “phải đi tận nơi, xem tận chỗ”, thấu cảm tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, “phải học cách nói của quần chúng”, “Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng”; viết cho dân phải giản dị, cụ thể, biến lý luận thành những điều dễ nhớ, dễ thuộc, “Khi viết, khi nói, phải luôn luôn làm thế nào cho ai cũng hiểu được.

Làm sao cho quần chúng đều hiểu, đều tin, đều quyết tâm theo lời kêu gọi của mình. Bao giờ cũng phải tự hỏi: “Ta viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?”. Và “Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết”.(2)

ong Nguyen Trong Nghia anh 2

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Quang Vinh.

Kiến tạo môi trường văn hóa báo chí

Quán triệt tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đòi hỏi trước hết cần phải nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, trong đó có nhiệm vụ kiến tạo không gian, môi trường văn hóa trong hoạt động báo chí; xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, văn hóa báo chí của người làm báo.

Để triển khai nhiệm vụ đó, mỗi cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo nước nhà cần phát huy ý thức trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, trước sứ mệnh nghề nghiệp, tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

Một là quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cần xác định làm báo cách mạng trước hết và trên hết là để phục vụ sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Cần quán triệt và nhận thức sâu sắc những kết quả đạt được cũng như những hạn chế bất cập, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí, truyền thông đã được nêu ra tại các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ đó có giải pháp cụ thể để “xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp nhân văn và hiện đại”, hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí, bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng; bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng; khắc phục những biểu hiện lệch lạc về chính trị, tư tưởng trong đội ngũ những người làm báo. Đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin bảo đảm kịp thời, chính xác, toàn diện, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Ba là, thường xuyên quán triệt thực hiện, bám sát thực tiễn, tổ chức tốt các hoạt động giao ban báo chí; sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực báo chí, truyền thông trên cơ sở đó tiếp tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo sự thống nhất, đồng bộ với các quy định hiện hành; xây dựng quy chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống tiêu cực trong hoạt động báo chí.

Thực hiện nghiêm quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí; tập trung xử lý, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, “thương mại hóa”; “báo hóa” tạp chí điện tử, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; biểu hiện tư nhân núp bóng chi phối hoạt động báo chí…

Mỗi sản phẩm báo chí phải bảo đảm yếu tố thẩm mỹ, giáo dục, đề cao tính nhân văn, trở thành hình mẫu trong giao tiếp, ứng xử văn hóa trong cộng đồng, nhất là trên không gian mạng và môi trường số.

Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí trong việc để cơ quan báo chí, người làm báo có nhiều sai phạm, vi phạm pháp luật. Hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ chế, kinh phí, nguồn lực hoạt động; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực quản lý cho đội ngũ những người làm báo.

Bốn là, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan báo chí theo nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bằng những chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát hợp thực tế; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong cơ quan báo chí, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Thường xuyên chăm lo xây dựng văn hóa trong mỗi tổ chức đảng của các cơ quan báo chí, trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, người làm báo có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân.

Năm là, xây dựng các quy định, quy chế của tòa soạn về quy trình tổ chức đề tài, tác nghiệp, thẩm định, biên tập, phê duyệt xuất bản, cải chính, phản hồi thông tin báo chí; quy chế quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú bảo đảm minh bạch, hiệu quả, hướng tới mô hình văn hóa.

Mỗi cơ quan báo chí phải xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt quy trình tác nghiệp, bảo đảm các chuẩn mực cao nhất về tính chính xác, sự tin cậy và tính nhân văn trong từng bản tin, từng bài báo. Mỗi sản phẩm báo chí phải bảo đảm yếu tố thẩm mỹ, giáo dục, đề cao tính nhân văn, trở thành hình mẫu trong giao tiếp, ứng xử văn hóa trong cộng đồng, nhất là trên không gian mạng và môi trường số.

Và đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, các nhà báo, cơ quan báo chí cần nhận thức sâu sắc, toàn diện, đầy đủ về chức năng giám sát, phản biện của báo chí, tránh lợi dụng phản biện để lồng ghép các quan điểm chính trị thiếu đúng đắn, lợi dụng phản biện, góp ý gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Cũng cần phải tránh việc phản biện một cách hời hợt, dễ dãi, hình thức. Phải thay đổi tư duy làm báo, chuyển từ báo chí “phản ánh” sang báo chí “kiến nghị” và báo chí “giải pháp” để nâng tầm, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí.

Sáu là, xây dựng và hoàn thiện, triển khai thực thi bộ quy tắc ứng xử đạo đức nhà báo, trong đó cần nhấn mạnh những giá trị văn hóa cốt lõi của người làm báo cách mạng, chủ động thích ứng với các phương tiện truyền thông mới, bảo đảm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để làm được điều này, mỗi nhà báo, mỗi cán bộ báo chí cần có ý chí, bản lĩnh vững vàng, kiên định, không ngả nghiêng dao động, nhưng đồng thời cũng không duy ý chí, không nhụt chí hay thiếu tính sáng tạo; cần nhìn nhận mọi vấn đề dưới lăng kính khách quan, trung thực, tôn trọng sự thật với tấm lòng trong sáng của người cầm bút.

Chúng ta tin rằng, với truyền thống trung thành với Đảng, gắn bó với dân tộc và nhân dân, với chặng đường lịch sử vẻ vang của 97 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả; ngày càng khẳng định vị thế là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.1, tr.104

(2) Hồ Chí Minh. Toàn tập. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.345-346.

Nguồn: https://zingnews.vn/bao-chi-voi-su-menh-khoi-day-dinh-huong-dong-chay-van-hoa-tich-cuc-post1328088.html

Xuất Bản

Hội sách tích cực thay đổi để tiếp cận độc giả

Nhắc đến các hội sách ở TP.HCM, công chúng chỉ có thể nhớ đến hội sách ở công viên Lê Văn Tám. Gần đây, nhiều đơn vị đã mạnh dạn cải tiến để mang đến những hội sách chất lượng.

Được tổ chức từ những năm 2000, Hội sách TP.HCM ở công viên Lê Văn Tám tập hợp nhiều gian hàng là các nhà xuất bản, công ty xuất bản trong và ngoài nước… có thương hiệu lâu năm. Nếu hội sách này đa phần được sự hỗ trợ của các cơ quan đoàn thể, thì gần đây, các công ty xuất bản đã mạnh dạn tổ chức những hội sách cho riêng thương hiệu của mình.

Đa dạng cách tổ chức

Có thể kể các hội sách được đồng tổ chức bởi nhiều công ty và nhà xuất bản tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, như Hội sách thiếu nhi vào tháng bảy vừa qua. Trước đó, các Nhà xuất bản Trẻ, Nhã Nam, Thái Hà, Minh Long, Đinh Tị và Saigon Books cũng đã tổ chức Hội sách xuyên Việt hồi cuối tháng hai năm nay.

Hoi sach o TP.HCM anh 1

Hội sách khuyến học được tổ chức ở không gian rộng trên 2.000 m2 tại Nhà văn hóa Thanh Niên. Ảnh: Thuý Diễm.

Được sự hỗ trợ của Đường sách Nguyễn Văn Bình, các hội sách giờ đây được tổ chức xuyên suốt quanh năm, không còn phải đợi đến khoảng tháng tư, đúng vào chuỗi sự kiện ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam như trước đây. Không chỉ tổ chức liên tục ở TP.HCM, các công ty xuất bản cũng nỗ lực đưa sách về các tỉnh thành khác. Những năm qua, AlphaBooks liên tục tổ chức ngày hội sách ở các tỉnh Đồng Nai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An… Những sự kiện này kết hợp cùng các hội sách thường niên do địa phương tổ chức giúp độc giả trên khắp cả nước ngày càng có nhiều cơ hội đến với sách hay.

Nhiều đơn vị xuất bản cũng đã cho thấy tiềm lực của mình khi tổ chức những sự kiện quy mô lớn. Tại TP.HCM, trong nửa năm qua, thương hiệu sách AZ đã tổ chức thành công hội sách tại không gian lớn của sân vận động Hoa Lư. Ngoài ra, Nhà văn hóa Thanh Niên cũng là địa điểm được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Tháng 5/2022 thương hiệu Omega+ đã tổ chức Hội sách khuyến học tại Hà Nội và TP.HCM. Được biết, quy mô lần này lớn gấp năm lần những lần tổ chức trước đây, với diện tích khu vực hội sách lên đến 2.000 m2. Tại Nhà văn hóa Thanh Niên, Công ty sách Nhã Nam cũng đang có hội sách lớn nhất của mình từ ngày 7/9 đến 11/9.

Thu hút thêm nhiều bạn đọc

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng không gian và kéo dài thời gian hội sách, các doanh nghiệp sách cũng đang cho thấy nỗ lực tiếp cận gần hơn nữa với độc giả nhiều lứa tuổi khác nhau. Nếu từ trước đến nay, nhiều hội sách vẫn thường được cho là chỉ dành riêng cho người trưởng thành, mê đọc sách… thì gần đây, với việc không ngừng cải tiến, hội sách không chỉ có sách, mà đã trở thành những không gian văn hóa độc đáo.

Tháng bảy vừa qua, Đường sách Nguyễn Văn Bình đã tổ chức Hội sách thiếu nhi hướng đến đối tượng phụ huynh và các em nhỏ, tạo nên dấu ấn khác biệt từ trước đến nay. Không chỉ có sách, không gian tổ chức còn có rất nhiều sân chơi miễn phí cho trẻ em, các hoạt động vẽ tranh, tô tượng, các trò chơi liên quan đến sách và phát triển ngôn ngữ… Một hoạt động đáng chú ý khác cũng đã được tổ chức trong tuần lễ này, đó là “Đổi pin cũ lấy sách” của Nhà xuất bản Trẻ.

Sự kiện này hướng đến việc khuyến khích bạn trẻ bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức phân loại rác thải, cũng như khuyến khích văn hóa đọc sách. Chỉ cần mang đến ba viên pin cũ bất kỳ, độc giả sẽ được đổi ngay một cuốn sách nằm trong danh mục của đơn vị này. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo độc giả. Theo các số liệu được công bố sau Hội sách thiếu nhi, Nhà xuất bản Trẻ đã thu gom được hơn 1,3 tấn pin cũ, tương đương hơn 27.000 viên pin các loại. Chỉ trong một ngày phát động, hơn 1.000 viên pin cũ đã được độc giả mang đến, vượt qua số sách được chuẩn bị trước.

Đại diện Phòng Truyền thông Nhà xuất bản Trẻ chia sẻ: “Là đơn vị làm sách với tiêu chí “nuôi dưỡng tâm hồn, khơi nguồn tri thức”, nên hàng năm, Nhà xuất bản luôn có các hoạt động xã hội… Và hoạt động hướng tới bảo vệ môi trường là không thể thiếu. Chúng tôi tin rằng, bảo vệ môi trường cũng là xu thế chung của cá nhân và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Thay đổi hành vi và nhận thức là một quá trình lớn cũng như lâu dài, và “Đổi pin cũ lấy sách” chỉ là một hoạt động rất nhỏ. Chúng tôi hy vọng truyền được cảm hứng để nhiều hội nhóm, đơn vị khác cùng triển khai hoạt động tương tự”.

Hoi sach o TP.HCM anh 2

Hội sách Khuyến học tại Nhà văn hóa Thanh Niên. Ảnh: Trần Mặc.

Nhà sách Phương Nam cùng với Aeon Mall Bình Dương Canary cũng đã tổ chức chương trình đổi pin lấy sách diễn ra xuyên suốt tháng 9. Ngoài những hoạt động nổi bật, thì các công ty xuất bản cũng đã thay đổi, điều chỉnh “mùa sách” của mình sao cho trùng khớp với các hội sách, từ đó nâng cao doanh thu, cũng như hình thành thói quen mua sách mới cho độc giả.

Đơn cử, hội sách của Nhã Nam gồm rất nhiều sách mới và được chuẩn bị riêng. Nhiều hoạt động hướng đến thế hệ độc giả trẻ tuổi như check-in nhận quà, giải đố bốc thăm, trò chơi ghép cặp dựa trên sách vở, hay loạt khuyến mãi Rung chuông giờ vàng – miễn phí toàn bộ đơn hàng trong các thời điểm ngẫu nhiên… cũng được đưa ra thu hút độc giả. Trước đó, các buổi tọa đàm, giao lưu với dịch giả, tác giả, các buổi workshop như học vẽ bìa, thử làm biên tập… cũng được tổ chức, thu hút rất nhiều đối tượng. Omega+ trong hội sách của mình cũng đã tổ chức hoạt động “buffet” sách, hoặc đổi sách cũ lấy sách mới…

Thực tế cho thấy, sự mạnh dạn đầu tư cùng các hoạt động sôi nổi bên lề đã giúp các hội sách có sức hút hơn với đông đảo độc giả. Đây không chỉ là tín hiệu đáng mừng với văn hóa đọc, mà còn cho thấy khả năng nhanh nhạy trong tiếp cận đa dạng độc giả của các nhà làm sách hiện nay.

Nguồn: https://zingnews.vn/hoi-sach-tich-cuc-thay-doi-de-tiep-can-doc-gia-post1354545.html

Tiếp tục đọc

Xuất Bản

Chương trình đọc sách ‘Bước vào cánh cửa thần kỳ’

Đại sứ quán Cộng hòa Czech tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng và Câu lạc bộ Đọc sách cùng con tổ chức chương trình đọc sách “Bước vào cánh cửa thần kỳ”.

Chương trình đọc sách “Bước vào cánh cửa thần kỳ” được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm tranh “Thế giới nhiệm màu của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Séc”.

Tại buổi đọc sách nhà thơ Thụy Anh (tiến sĩ Giáo dục học, Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con) đã giới thiệu những người bạn bước ra từ các trang sách của các nhà văn Séc. Đó là Max, Sally và chiếc điện thoại thần kỳ, Bo và Be – Đôi thỏ tinh nghịch, những người bạn trong Cánh cửa thần kỳ.

Canh cua than ky anh 1

Nhà thơ Thụy Anh dẫn dắt các bạn nhỏ bước vào thế giới thần kỳ qua sáng tạo của các nhà văn Czech.

Với cách dẫn dắt độc đáo ngay từ những trang sách đầu tiên, Cánh cửa thần kỳ của tác giả người Séc Alois Mikulka mang tới một câu chuyện tưởng chừng đã quen thuộc về người tốt – người xấu, hay về những phép thần thông biến hoá của những vị thần…

Cùng mở “cánh cửa thần kỳ” và bước vào thế giới mê hoặc với câu chuyện về nhà ảo thuật tài ba, cậu bé Míša thơm thảo, cậu bé Rumpál dữ tợn và ông thần tí hon Emil. Qua cách kể mới lạ đầy ngẫu nhiên, sáng tạo cùng nét vẽ dí dỏm đặc trưng đã tạo nên tên tuổi của Alois Mikulka, câu chuyện trong Cánh cửa thần kỳ lại mang một màu sắc đặc biệt, khác xa những truyện kể thông thường khác.

Với cách trình bày đặc biệt, Cánh cửa thần kỳ giới thiệu tới các bạn đọc nhỏ tuổi Việt Nam câu chuyện vượt khỏi những khuôn khổ, giúp cho tủ sách thiếu nhi càng thêm phong phú.

Nếu chúng ta đã quen thuộc với những nhân vật hoạt hình gắn bó với tuổi thơ như Sói và Thỏ của Hãy đợi đấy, hay Tom và Jerry trong loạt phim cùng tên, thì ở nước Séc, có một cặp cũng nổi tiếng, gắn với tuổi thơ của vô số các thế hệ bạn nhỏ, đó chính là Bo và Be – hai chú thỏ nghịch ngợm.

Canh cua than ky anh 2

Sách Cánh cửa thần kỳ.

Với tên nguyên bản là Bob và Bobek, loạt truyện ngắn và hoạt hình về hai bạn thỏ này đã gây được tiếng vang tại Séc và nhiều nước châu Âu từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước. Hai con thỏ vốn xuất phát là thỏ sống trong chiếc mũ của nhà ảo thuật, nhưng trong một lần ông đãng trí bỏ quên mũ thì Bo và Be cũng phải từ đó học cách tự lập.

Với sự nghịch ngợm và nhiều “tối kiến” bất ngờ, cặp này đã gây ra vô số chuyện bi hài trong hành trình kiếm sống của chúng. Cuốn sách Bo và Be – Đôi thỏ tinh nghịch giới thiệu tới bạn đọc nhỏ tuổi Việt Nam những chuyến phiêu lưu đầu tiên của Bo và Be, cách hai chú thỏ “xử lí” những rắc rối do chúng gây ra như thế nào. Một cuốn sách siêu nhộn, siêu dí dỏm với phần minh họa đáng yêu, ấn tượng, chắc chắn sẽ mang tới cho các độc giả nhí những phút giây thư giãn lý thú…

“Bước vào Cánh cửa thần kỳ” các em sẽ được làm quen với những tác phẩm văn học thiếu nhi Séc, từ đây đất nước và con người Séc sẽ gần gũi hơn với các em bởi sự thông minh, hài hước vui nhộn và giàu lòng nhân hậu.

Nguồn: https://zingnews.vn/chuong-trinh-doc-sach-buoc-vao-canh-cua-than-ky-post1354576.html

Tiếp tục đọc

Xuất Bản

Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha sẽ tham dự Hội chợ sách quốc tế Frankfurt

Năm nay, Tây Ban Nha là khách mời danh dự tại hội chợ sách thương mại lớn nhất thế giới. Lãnh đạo cấp cao của quốc gia này cũng sẽ có mặt tại buổi lễ khai mạc sự kiện.

Mới đây, trong cuộc họp báo của Ban tổ chức Hội chợ sách quốc tế Frankfurt với giới truyền thông quốc tế, ông Juergen Boos – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội chợ sách quốc tế Frankfurt – cho biết số lượng đăng ký của các đơn vị tham gia đang tăng mạnh.

Con số gây bất ngờ này khiến ông Juergen Boos tin rằng hội chợ sách năm nay có thể đạt được khoảng 70% quy mô của sự kiện vào năm 2019, trước thời điểm đại dịch.

Thông tin từ cuộc họp báo cũng cho hay Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia của Vương quốc Tây Ban Nha sẽ tham gia cùng tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại buổi lễ khai mạc triển lãm thương mại xuất bản sách lớn nhất thế giới vào tối 18/10.

Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia cũng là những người quan tâm đến sách. Họ thường xuyên cùng nhau xuất hiện tại các hội chợ sách quốc tế Tây Ban Nha.

Sau lễ khai mạc, Hội chợ sách quốc tế Frankfurt sẽ diễn ra trong 5 ngày liên tiếp, từ 19 đến 23 tháng 10 tại Messe Frankfurt (Đức). Sự kiện là điểm hẹn quan trọng của giới xuất bản quốc tế, dự kiến quy tụ hơn 7.500 gian hàng trưng bày, triển lãm sách và hơn 285.000 khách tham quan.

Vua Felipe VI anh 1

Hình ảnh Vua Tây Ban Nha Felipe VI (ngoài cùng) và Hoàng hậu Letizia tham quan các gian sách tại Hội chợ sách quốc tế Madrid năm 2017. Ảnh: El país.

Trong sự kiện này, quốc gia khách mời danh dự là Tây Ban Nha sẽ mở gian hàng của mình dưới khẩu hiệu “Creatividad desbordante” (tạm dịch: Sức sáng tạo tràn trề). Bên cạnh đó, ban tổ chức còn thiết lập một trang web đầy đủ dành riêng cho các hoạt động của giới xuất bản Tây Ban Nha.

Về phía Tây Ban Nha, quốc gia này sẽ cử 200 tác giả, người làm công tác xuất bản đại diện để tham dự sự kiện trọng đại này.

Trước đó, ông Miquel Iceta – Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao Tây Ban Nha – đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội chợ sách quốc tế Frankfurt, mối quan hệ văn hóa chặt chẽ tồn tại giữa Tây Ban Nha và Đức, cũng như cơ hội và thách thức to lớn khi trở thành khách mời danh dự của sự kiện này.

Ông nhấn mạnh: “Việc trở thành khách mời danh dự tại Hội chợ sách quốc tế Frankfurt sẽ cho phép Tây Ban Nha thúc đẩy quá trình quốc tế hóa các tác giả và ngành công nghiệp sách của chúng tôi. Đây cũng là cơ hội để thúc đẩy lĩnh vực xuất bản của Tây Ban Nha ra quốc tế”.

Trong khi đó, ông Juergen Boos – đại diện Hội chợ sách quốc tế Frankfurt – tiết lộ: “Sau 2 năm rất khó khăn, hội sách sẽ lại diễn ra phần lớn là dưới hình thức trực tiếp. Dự kiến có khoảng 4.000 đơn vị xuất bản đến từ 85 quốc gia tham dự”.

Hai năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch, phần lớn hội chợ sách chỉ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với những yêu cầu nghiêm ngặt. Nhưng đến năm nay, khi tình hình Covid-19 đã được kiểm soát, nhiều tính năng mới liên quan đến quy trình tổ chức sẽ được thực hiện để đảm bảo sự kiện diễn ra một cách suôn sẻ nhất.

Trang Publishing Perspective nhận định sự kiện này đang bắt đầu gắn kết các sợi dây xuất bản thế giới lại với nhau, mở ra cơ hội gặp gỡ, giao lưu trực tiếp sau 2 năm dịch bệnh.

Hội chợ sách quốc tế Frankfurt năm nay dự kiến trao đổi về các chủ đề: Tài liệu học thuật, bán sách cổ, giới thiệu sách thiếu nhi, bản quyền, cấp phép xuất bản, sách nói và các dịch vụ kỹ thuật số.

Nguồn: https://zingnews.vn/vua-va-hoang-hau-tay-ban-nha-se-tham-du-hoi-cho-sach-quoc-te-frankfurt-post1354600.html

Tiếp tục đọc

Xuất Bản

Ấn bản ‘Bắt trẻ đồng xanh’ hiếm được tác giả ký tên

Ấn bản duy nhất của cuốn “The Catcher in the Rye” được tác giả J.D. Salinger ký bằng biệt danh thơ ấu được rao bán tới 225.000 bảng Anh (261.000 USD).

Ấn bản The Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh) được tác giả ký cho bạn bè và gia đình tại một trang trắng: “Gửi Charles Kirtz mọi lời chúc tốt đẹp từ J.D. Salinger (và gửi thêm lời chúc tới Ada và Victor từ Sonny Salinger) New York 18/10/56”.

Cuốn sách đang được Peter Harrington Books – đơn vị chuyên giao dịch sách hiếm – rao bán trong khuôn khổ hội chợ sách hiếm Firsts: London. Sự kiện diễn ra tại Phòng trưng bày Saatchi từ ngày 15/9 đến ngày 18/9. Ấn bản này được giới thiệu là một món đồ đấu giá đặc biệt do tác phẩm này từng là một trong những cuốn sách gây nhiều tranh cãi trong thế kỷ 20 và số lượng cuốn sách này rất ít ỏi.

Bat tre dong xanh anh 1

Ấn bản hiếm được J.D. Salinger ký bằng biệt danh thời thơ ấu đang thu hút nhiều sự quan tâm. Ảnh: Peter Harrington Rare Books/The Guardian.

Bên cạnh đó, bản thân tác giả Salinger cũng là một nhà văn bí ẩn, lập dị, ưa cách sống ẩn dật. Salinger kín tiếng và tìm mọi cách để tránh né công chúng, đặc biệt là tránh sử dụng bất kỳ tài liệu tiểu sử nào để quảng bá tác phẩm của mình. Sinh thời, ông còn từ chối việc bán bản quyền chuyển thể tác phẩm này lên màn ảnh.

Pom Harrington, chủ sở hữu của Peter Harrington Books, Chủ tịch Hiệp hội những người bán sách cổ và chủ tịch hội chợ sách Firsts: London, chia sẻ: “Đây là một trong hai ấn bản đầu tiên được tác giả ký tên và trao cho bà Ann để tặng cho các cháu trai của bà là Charles và William.

Bat tre dong xanh anh 2

Tác giả J.D. Salinger năm 1953. Ảnh: Kpa/Zuma/Shutterstock.

Ann và chồng bà là Sam sống cùng nhà với cha mẹ của Salinger, tại số 1182, Park Avenue, thành phố New York. Còn Sonny là biệt danh do cha mẹ Salinger đặt cho ông khi mới được sinh ra. Đây là ấn bản duy nhất cho tới nay được Salinger ký bằng biệt danh này.

Năm 2010, một ấn bản có chữ ký thuộc đợt phát hành đầu tiên của The Catcher in the Rye đã được bán đấu giá và thu về 65.000 USD. Đây được coi là một mức giá thấp do sách không được giữ trong tình trạng tốt. Thêm vào đó, lúc đó dư luận đang kỳ vọng rằng sau khi Salinger qua đời, vào tháng giêng năm đó, sẽ có một lượng lớn các ấn bản được đưa ra thị trường nhưng điều này đã không thành hiện thực.

The Catcher in the Rye là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Salinger, kể về Holden Caulfield, một cậu bé trải qua cảm giác nổi loạn và khủng hoảng tuổi vị thành niên. Ban đầu tác phẩm này được xuất bản dưới dạng nhiều kỳ và liên tục trở thành chủ đề gây tranh cãi ở Mỹ. Năm 1960, một giáo viên ở Tulsa đã bị sa thải (sau đó đã được đi làm lại) vì dạy tác phẩm này trên lớp. Cho đến năm 1982, đây là cuốn sách bị kiểm duyệt nhiều nhất ở các trường học và thư viện Mỹ.

Trên thực tế, tác phẩm này đã giải thích tâm lý khủng hoảng của thanh thiếu niên một cách tinh tế, đề cập phong phú tới cái tôi bản ngã, những mối liên hệ gắn bó, cảm giác mất mát trong lứa tuổi chuyển giao, sự cô đơn đặc trưng khi luôn cảm giác như không ai có thể hiểu mình… Và cho tới nay, tác phẩm này đã được dịch sang nhiều thứ tiếng trên thế giới, thu hút được độc giả ở nhiều lứa tuổi.

Nguồn: https://zingnews.vn/an-ban-bat-tre-dong-xanh-hiem-duoc-tac-gia-ky-ten-post1354465.html

Tiếp tục đọc

Xuất Bản

Hội xuất bản Singapore có ban lãnh đạo mới nhiệm kỳ 2022-2024

Hội Xuất bản Singapore nghe báo cáo hoạt động, tài chính của năm ngoái và bầu ra ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Theo tin từ giới làm sách Singapore, phiên họp thường niên lần thứ 55 của Hội Xuất bản Singapore (55th Annual General Meeting AGM) vừa mới kết thúc và đã thành công tốt đẹp.

Hoi Xuat ban Singapore anh 1

Ban lãnh đạo Hội Xuất bản Singapore.

Tại phiên này, Hội Xuất bản Singapore đã nghe tổng kết và thông qua báo cáo của phiên họp toàn thể lần thứ 54 đã diễn ra năm ngoái vào ngày 2/9/2021, nghe và thông qua báo cáo của chủ tịch hội về hoạt động năm vừa qua cũng như các báo cáo của các ban, trong đó có ban tài chính đã được kiểm toán khi niên khoá kết thúc ngày 31/3.

Một việc rất quan trọng của phiên họp thường niên là bầu ra ban lãnh đạo mới nhiệm kỳ 2022-2024. Được biết ông Edmund Wee đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội xuất bản Singapore và ông Peh Shing Woei la Phó chủ tịch, ông Melvin Choo được bầu làm Tổng thư ký.

Ngay sau khi biết tin, lãnh đạo Hội Xuất bản các nước ASEAN đã gửi lời chúc mừng.

Hoi Xuat ban Singapore anh 2

Edmund Wee – Chủ tịch Hội Xuất bản Singapore nhiệm kỳ 2022-20024. Ảnh: Southeastasiaglobe.

Được biết, vào lúc 18h30 tối 22/9 tới, Hội Xuất bản Singapore sẽ công bố Giải thưởng sách Quốc gia Singapore Book Award 2022. Hiện nay vé tham dự chương trình đặc biệt này đang được bán rộng rãi.

Nguồn: https://zingnews.vn/hoi-xuat-ban-singapore-co-ban-lanh-dao-moi-nhiem-ky-2022-2024-post1349651.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng